Knihy

Môj Ježiš žije!

Je silným svedectvom o tom, že môj Ježiš žije a aj teraz pracuje pre nás. Dáva nám Svätého Ducha a pozýva nás do radosti svojho Pána, aby sme ju niesli aj iným ako znak nádeje, ktorá nesklame.

ODPUSTENIE - čo o tom povedal misionár P. James Mariakumar, SVD ?

Na základe spirituality pátra Jamesa Mariakumara, SVD, sa pokúša táto útla brožúrka ponúknu jednoduché a praktické podnety, ako môžem celkom konkrétne takou mierou odpúša, ako to odo m?a o?akáva Ježiš.<br />Ako kresania všetci vieme aspo? na intelektuálnej úrovni: Ježiš od nás o?akáva, že odpustíme všetko a každému nielen raz, ale sedemdesiatsedem ráz (Mt 18,22).<br />Nech Boh poožehná všetkých, ktorí budú túto knižku ?íta. Verím, že toto ?ítanie vám môže by užito?né pre váš vlastný, celkom osobný prístup k duchovnému životu. Kiež by sa Kristus stal vašim stálym sprievodcom a útechou v všetkých životných situáciách.

Okultizmus a duchovný zápas

Táto kniha chce pomôc zorientova sa v duchovnej vojne, ktorú vedie zlý proti nám, 3/4 u?om, Božím deom. Pomôže nám spozna jeho zamaskované spôsoby boja, ale aj spôsoby obrany a protiútoku, na ktoré máme plné právo, lebo v Ježišovi Kristovi, našej božskej hlave sme už zvíazili. Božie slovo a skúsenosti Božieho 3/4 udu nám ukazujú, ako na to.

Pod víťazným dvojkrížom

Autor: 

?esi majú najkrajší, najvä?ší a najdrahší klenot dvojkríža - 70 centimetrov vysoký Závišov kríž.<br />Aj my máme svoj klenot. je ním cyrilometodský slovenský dvojkríž. Stál pri zrode nášho národa, našej kultúry, štátnosti i našej viery. od roku 863 sprevádza nás celou históriou. Svojím jasom presvietil ažké chvíle naších dejín a zahnal tmu. Stojí na slovenských v?škoch i štítoch. Je vsadený do srdca Európy ako najkrajsšie znamenie a prís 3/4 ub pre jej i našu šastnú budúcnos.

Poď za mnou!

Autor: 

Ježiš vzal na seba všetky naše hriechy, všetky naše bolesti i utrpenia (Porov. Iz 53, 4-5). Tých štrnás zastavení, to je príležitos otvori dvere svojho srdca stretnutiu s Pánom Ježišom.

Radosť v Duchu Svätom

Autor: 

Jozef Vrablec vo svojej knihe Radosť v Duchu Svätom premýšľa voľnou úvahou o bohatých dôvodoch kresanskej radosti v každodennom živote spojenom s tajomstvom turíčneho zoslania Ducha Svätého. Autor sprostredkováva čitateľovi veľmi dobre podanú náuku o tajomstve Božej Trojice a poslaní jednotlivých osôb v spásnom Božom pláne, ktorý zavŕšil zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus zoslaním Ducha Svätého na tento svet ako Tešiteľa, závdavok našej spásy. V ňom, skrze Krista, má každý človek radostiplnú účas na vnútornom Božom živote a smie prežívať svoje adoptívne synovstvo v blízkosti nebeského Otca.

Revolúcia života

Autor: 

O čo sa majú usilova súčasní kresania, aby nastali šastnejšie časy? Na to dostávame odpoveď v tejto brožúrke, ktorá podáva najzákladnejšie princípy radikálnej obnovy osobného i spoločného života kresťanov - katolíkov vo svetle Koncilu a pokoncilového vývoja.

Ruženec oslobodenia

Autor: 

Svedectvá a modlitba ruženca oslobodenia. Ruženec oslobodenia je opakované vzývanie mocného mena Ježiš. Je založený na Božom slove: ... aby každý jazyk vyznával: Ježiš Kristus je Pán! na slávu Boha Otca. Má mocný uzdravujúci a oslobodzujúci ú?inok.

Svätá Hildegarda

Autor: 

brožúrka oboznamuje ?itate 3/4 a stru?ne so životom svätice Hildegardy z Bingenu v Nemecku a s históriou jej kaplnky v Slia?i na Slovensku. Je skuto?ne pozoruhodné, ako svetlo svätice z Porýnia zaletelo až do tohto kúpe 3/4 ného meste?ka na Pohroní.

Svätý Patrik

Autor: 

Sv. Patrik, apoštol Írska, patrí medzi najobľúbenejších svätcov v Írsku, Veľkej Británií, v Severnej Amerike a Austrálií. Jeho meno sa stalo obľúbeným aj u nás, hoci doposiaľ sme nemali v slovenčine ani jeho životopis. Jeho obľúbenosť je opodstatnená. Nie pre jeho mimoriadne dlhý život, ale pre jeho premnohé mimoriadne skutky, naplnené láskou a silou Ducha Svätého. Platia o ňom slová Apoštola národov: Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci (1 Kor 2,4).

Stránky