Krížové cesty

Krížová cesta Božieho milosrdenstva

Autor: 

Kniha je zostavená prevažne z príhovorov Pána Ježiša blahoslavenej sestre Faustíne, apoštolke Božieho milosrdenstva. Na tomto príklade môžeme aj my plnšie uveriť Božiemu milosrdenstvu a stať sa jeho svedkami.

Krížová cesta človeka

Autor: 

14 zastavení krížovej cesty - cesty Pána Ježiša a cesty ?loveka. V nie?om si tieto dve cesty budú podobné a v nie?om budú vzdialené. Jedno však majú spolo?né - kríž. Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže by mojím u?eníkom (Lk 14, 27).

Krížová cesta lásky

... svet je chorý na nedostatok lásky a Ježiš nám jej toľko ponúka...

Krížová cesta nezamestnaných

Autor: 

Kniha je venovaná predovšetkým nezamestnaným, ktorí márne hľadajú prácu a sú smutní, skleslí, zúfalí, rezignovaní a nevedia čo robi, ale možno ju použiť aj pri modlitbe za riešenie iných ťažkých situácii, lebo pre ne platia tie isté pravidlá živej viery a modlitby, dané Božím slovom.

Krížová cesta oslobodenia

na jej jednotlivých zastaveniach poukazuje, ako ve 3/4 mi nás Pán miluje a z ?oho všetkého nás vykupuje a oslobodzuje. Lie?i naše rany, rôzne zviazanosti, hriechy a negatívne putá. Ježiš je Vykupite 3/4 , Oslobodite 3/4 a Lekár. Ježiš je Víaz nad hriechom a diablom!

Krížová cesta požehnávania

Kniha nám ukazuje spôsob, ako čerpať dobrorečením z nevyčerpateľného prameňa požehnávania, ktorým je sám Ježiš Kristus, ako odumiera sebe a prináša požehnanie našim najbližším.

Krížová cesta za vnútorné uzdravenie

je zameraná na lie?enie našej pamäti - bolestných chví 3/4 , ktoré zanechali v našom podvedomí nezahojené rany. Pán Ježiš nám ponúka svoju uzdravujúcu lásku, aby sme prosili nielen za seba, ale aj za tých, ktorí to z nás najviac potrebujú.

Poď za mnou!

Autor: 

Ježiš vzal na seba všetky naše hriechy, všetky naše bolesti i utrpenia (Porov. Iz 53, 4-5). Tých štrnás zastavení, to je príležitos otvori dvere svojho srdca stretnutiu s Pánom Ježišom.