V. Kocian

Krížová cesta oslobodenia

na jej jednotlivých zastaveniach poukazuje, ako ve 3/4 mi nás Pán miluje a z ?oho všetkého nás vykupuje a oslobodzuje. Lie?i naše rany, rôzne zviazanosti, hriechy a negatívne putá. Ježiš je Vykupite 3/4 , Oslobodite 3/4 a Lekár. Ježiš je Víaz nad hriechom a diablom!

Krížová cesta požehnávania

Kniha nám ukazuje spôsob, ako čerpať dobrorečením z nevyčerpateľného prameňa požehnávania, ktorým je sám Ježiš Kristus, ako odumiera sebe a prináša požehnanie našim najbližším.

Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán

Autor: 

je stru?ná príru?ka na spoluprácu s Pánom Ježišom pri oslobodzovaní seba aj iných. Má dve ?asti. Prvá ?as: Pán Ježiš Oslobodite 3/4 a naša viera a modlitba je zameraná na Pána Ježiša - Vykupite 3/4 a celého ?loveka a na praktický návod ako postupova pri modlitbe za vnútorné uzdravenie a oslobodenie.

Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán, 2. diel

Autor: 

Nesprávne pochopená demokracia, všemocnos peňazí, konzumizmu a falošnej reklamy a programy, ktoré sú vlastne maskovaným klamstvom, i už v TV, na internete a v časopisoch, otvárajú brány pre zlo a jeho iniciátora Zlého. Platí to nielen o programoch, pri ktorých sa zarába na ľudskej zlobe alebo slabosti, na násilí, sexe a ekonomickej korupcii, ale aj o väčšine foriem alternatívnej medicíny a liečiteľstva a o množstve siekt a foriem okultizmu a ezoteriky.

Pod víťazným dvojkrížom

Autor: 

?esi majú najkrajší, najvä?ší a najdrahší klenot dvojkríža - 70 centimetrov vysoký Závišov kríž.<br />Aj my máme svoj klenot. je ním cyrilometodský slovenský dvojkríž. Stál pri zrode nášho národa, našej kultúry, štátnosti i našej viery. od roku 863 sprevádza nás celou históriou. Svojím jasom presvietil ažké chvíle naších dejín a zahnal tmu. Stojí na slovenských v?škoch i štítoch. Je vsadený do srdca Európy ako najkrajsšie znamenie a prís 3/4 ub pre jej i našu šastnú budúcnos.

Revolúcia života

Autor: 

O čo sa majú usilova súčasní kresania, aby nastali šastnejšie časy? Na to dostávame odpoveď v tejto brožúrke, ktorá podáva najzákladnejšie princípy radikálnej obnovy osobného i spoločného života kresťanov - katolíkov vo svetle Koncilu a pokoncilového vývoja.

Svetlo zo Solúna

Autor: 

druhé aktualizované a doplnené vydanie brožúry Svetlo zo Solúna. Je to duchovný životopis sv. Metoda prvého metropolitu Slovenska a úvaha o diele sv. Cyrila a Metoda a význame pre Slovensko, Slovanov a Európu.

Testament sv. Cyrila

Autor: 

Testament sv. Cyrila a naša slovenská odpoveď?

„Vyslyš moju modlitbu a ujmi sa svojho stáda, ...“

Už je tu ten čas, 1. diel

Autor: 

Už je tu ten ?as. Boží ?as, najvyšší ?as ! ?as prebudi sa a za?a kona. Pre záchranu rodín a národa. Lebo liberálna protikresanská globalizácia ohrozuje naše duchovné, kultúrne a biologické korene. Preto boj o ne je boj o život, slobodu a šastnú budúcnos detí, rodín, národa i Európy. Sme v jej strede, na miestach, kde sv. Cyril a Metod položili základy viery a kultúry všetkých slovanských národov. Preto nás Ján Pavol II vyzval: Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícro?ia. Dobre si to uvedomte ! Cie 3/4 tejto dvojdielnej publikácie je da odpove? na túto výzvu. Jej 1.diel má tieto kapitoly:<br>

Už je tu ten čas, 2. diel

Autor: 

Už je tu ten čas. Boží čas - najvyšší čas ! Čas prebudiť sa a začať konať. Pre záchranu rodín a národa. Lebo liberálna protikresťanská globalizácia ohrozuje naše duchovné, kultúrne a biologické korene. Preto boj o ne je boj o život, slobodu a šastnú budúcnosť detí, rodín, národa i Európy. Sme v jej strede, na miestach, kde sv. Cyril a Metod položili základy viery a kultúry všetkých slovanských národov. Preto nás Ján Pavol II vyzval: Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte !

Stránky