V. Kocian

Pod víťazným dvojkrížom

Autor: 

?esi majú najkrajší, najvä?ší a najdrahší klenot dvojkríža - 70 centimetrov vysoký Závišov kríž.<br />Aj my máme svoj klenot. je ním cyrilometodský slovenský dvojkríž. Stál pri zrode nášho národa, našej kultúry, štátnosti i našej viery. od roku 863 sprevádza nás celou históriou. Svojím jasom presvietil ažké chvíle naších dejín a zahnal tmu. Stojí na slovenských v?škoch i štítoch. Je vsadený do srdca Európy ako najkrajsšie znamenie a prís 3/4 ub pre jej i našu šastnú budúcnos.

Už je tu ten čas, 1. diel

Autor: 

Už je tu ten ?as. Boží ?as, najvyšší ?as ! ?as prebudi sa a za?a kona. Pre záchranu rodín a národa. Lebo liberálna protikresanská globalizácia ohrozuje naše duchovné, kultúrne a biologické korene. Preto boj o ne je boj o život, slobodu a šastnú budúcnos detí, rodín, národa i Európy. Sme v jej strede, na miestach, kde sv. Cyril a Metod položili základy viery a kultúry všetkých slovanských národov. Preto nás Ján Pavol II vyzval: Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícro?ia. Dobre si to uvedomte ! Cie 3/4 tejto dvojdielnej publikácie je da odpove? na túto výzvu. Jej 1.diel má tieto kapitoly:<br>

Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán

Autor: 

je stru?ná príru?ka na spoluprácu s Pánom Ježišom pri oslobodzovaní seba aj iných. Má dve ?asti. Prvá ?as: Pán Ježiš Oslobodite 3/4 a naša viera a modlitba je zameraná na Pána Ježiša - Vykupite 3/4 a celého ?loveka a na praktický návod ako postupova pri modlitbe za vnútorné uzdravenie a oslobodenie.

Uzdravenie Slovenska, srdca Európy 2

Autor: 

?o o tom povedal Ján Pavol II. Je pokra?ovaním prvého diela. V knihe je navrhnuté pomerne kompletné východisko z krízy, ktorým je uskuto?nenie vízie a programu, ktorý nám odovzdal Ján Pavol II., najmä po?as svojej tretej návštevy Slovenska 11. až 14.9.2003.

Stránky