Uzdravenie osoby a rodín

Vnútorné oslobodenie a uzdravenie - východisko šťastného života

Autor: 

Najúspešnejšie kniha Vydavate 3/4 stva Jas, o ktorú je stále ve 3/4 ký záujem aj po 15-tich rokoch, prináša návod, ako sa vnútorne oslobodi, uzdravi a tak sa sta šastným Božím dieaom.

Okultizmus a duchovný zápas

Táto kniha chce pomôc zorientova sa v duchovnej vojne, ktorú vedie zlý proti nám, 3/4 u?om, Božím deom. Pomôže nám spozna jeho zamaskované spôsoby boja, ale aj spôsoby obrany a protiútoku, na ktoré máme plné právo, lebo v Ježišovi Kristovi, našej božskej hlave sme už zvíazili. Božie slovo a skúsenosti Božieho 3/4 udu nám ukazujú, ako na to.

Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu

Spracované prednášky z 12. charizmatickej konferencie obnovy a evanjelizácie, zamerané na vnútorné uzdravenie a oslobodenie jednotlivcov i rodín a odstránenie zlých genera?ných vplyvov

ODPUSTENIE - čo o tom povedal misionár P. James Mariakumar, SVD ?

Na základe spirituality pátra Jamesa Mariakumara, SVD, sa pokúša táto útla brožúrka ponúknu jednoduché a praktické podnety, ako môžem celkom konkrétne takou mierou odpúša, ako to odo m?a o?akáva Ježiš.<br />Ako kresania všetci vieme aspo? na intelektuálnej úrovni: Ježiš od nás o?akáva, že odpustíme všetko a každému nielen raz, ale sedemdesiatsedem ráz (Mt 18,22).<br />Nech Boh poožehná všetkých, ktorí budú túto knižku ?íta. Verím, že toto ?ítanie vám môže by užito?né pre váš vlastný, celkom osobný prístup k duchovnému životu. Kiež by sa Kristus stal vašim stálym sprievodcom a útechou v všetkých životných situáciách.

Stránky